Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Afskrivning

Afskrivning - Hvad er afskrivning?

En afskrivning er en post i virksomhedens regnskab, som mindsker aktivers værdi.

Balanceopgørelsen har både aktiver og passiver, hvor aktiver skal afskrives korrekt. I Debitoor kan du afskrive dine aktiver og følge med i afskrivningens udvikling.

I regnskabsmæssig forstand foregår afskrivning på den måde, at man inden for en regnskabsperiode mindsker et aktivs bogførte værdi. Man afskriver aktiver, som har en levetid længere end en enkelt regnskabsperiode. Hvis værdien formindskes inden for en kort periode kaldes det for en nedskrivning.

Alle afskrivninger skal registreres i virksomhedens regnskab. Dette kan gøres løbende eller over én omgang, så længe det gøres inden regnskabsårets afslutning. Afskrivning giver for eksempel mulighed for at fordele anlægsaktivets skattefradrag over en længere periode.

Hvordan afskriver man et materielt anlægsaktiv?

Når man afskriver et materielt anlægsaktiv, strækker afskrivningen sig typisk over flere regnskabsperioder. På den måde sikrer man sig, at anlægsaktivets aktuelle værdi passer med værdien i virksomhedens regnskab.

Ønsker du eksempelvis at dele årets afskrivninger ud over årets 12 måneder, deler du blot beløbet på den årlige afskrivning op i 12 og bogfører beløbet i hver af de 12 måneder.

Der findes tre former for afskrivning:

1. Lineær afskrivning: Ved at benytte lineær afskrivning afskriver man aktivet med lige store beløb hvert år. Man afskriver alle materielle anlægsaktiver med 25 procent om året. Eksempler på materielle anlægsaktiver tæller blandt andet biler, kontorartikler og ejendomme.

2. Saldometoden: Når man anvender saldometoden til at afskrive, afskriver man aktivets restværdi med en fast procentsats hvert år. Årsagen til dette er, at et aktivs værdiforringelse typisk er størst i første del af aktivets levetid.

3. Straksafskrivning: Hvis du har investeret i et aktiv, hvis værdi er lavere en småanskaffelsesgrænsen (14.100 kr. plus moms i 2020), kan du med fordel anvende straksafskrivning. Ved straksafskrivning afskriver man aktivets fulde købspris i det regnskabsår, hvor aktivet er købt. Det er en forudsætning, at aktivet kun anvendes til erhverv.

Foruden de ovenstående afskrivningsmetoder kan man også benytte sig af degressiv afskrivning og progressiv afskrivning. Ved degressiv afskrivning falder størrelsen på afskrivningen over anlægsaktivets levetid, hvor afskrivning af anlægsaktivet stiger over aktivets levetid ved progressiv afskrivning.

Hertil skal det tilføjes, at afskrivning af finansielle anlægsaktiver ikke følger de ovenstående metoder for afskrivning. Årsagen til dette er, at finansielle anlægsaktivers værdi ikke altid falder over tid. Værdien af finansielle anlægsaktiver kan også stige over tid.

Formel til afskrivning

Man kan med fordel bruge en formel, når man vil lave en lineær afskrivning eller en saldometode afskrivning. De to formler kan du finde her.

Lineær afskrivning formel

Formlen for lineær afskrivning ser således ud:

Årlig afskrivning = (kostpris - scrapværdi) / brugstid

For at finde ud af hvor meget du skal afskrive med årligt, skal du bruge kostprisen, scrapværdien og brugstiden. Kostprisen er den pris, som du har købt dit aktiv for, og scrapværdien er den pris, som du kan sælge aktivet for, når det er brugt op. Brugstiden er det antal år, som du regner med, at aktivet skal være i brug i din virksomhed.

Saldometode afskrivning formel

Formlen for saldometode afskrivning ser ud som følgende:

Årlig afskrivning = bogført primoværdi X afskrivningsprocent

For at finde ud af den årlige afskrivning skal du bruge den bogførte primoværdi, som er den værdi, aktivet har i starten af regnskabsperioden. Afskrivningsprocenten kan maksimum være på 25% pr. 2020.

Afskrivning af immaterielle anlægsaktiver

Det er også muligt at afskrive immaterielle anlægsaktiver. Et immaterielt anlægsaktiv er et uhåndgribeligt og ikke-fysisk aktiv, der er af stor værdi for virksomheden. Immaterielle anlægsaktiver tæller for eksempel brandværdi, licenser, kunder og goodwill.

Har man anskaffet sig et immaterielt anlægsaktiv efter den 1. januar 1998, bliver købesummen af dette aktiv årligt afskrevet med 1/7, fordi afskrivningsperioden på et sådan aktiv er 7 år. Har man omvendt købt et immaterielt anlægsaktiv før den 1. januar 1998, afskriver man dette aktiv med 10 procent om året.

Hvad er småanskaffelsesgrænsen?

For at afgøre om et køb af en genstand af værdi skal registreres som et aktiv eller ej, er der nedlagt en beløbsmæssig grænse på 14.100 kr. Det betyder, at hvis din virksomhed køber kontorartikler for over 14.100 kr., skal du registrere købet af disse kontorartikler som et aktiv. Er det ikke et aktiv, kaldes det for en mindre anskaffelse.

Småanskaffelsesgrænsen skal altså forstås således, at det fulde beløb for eksempelvis virksomhedens kontorartikler skal overstige småanskaffelsesgrænsen på 14.100 kr. for at blive bogført som et aktiv.

Debitoor og afskrivning

Når du bogfører en udgift i Debitoor regnskabsprogram, kan du vælge at markere udgiften som et aktiv.

Du afskriver et aktiv i Debitoor ved at gøre følgende:

  1. Log ind på din Debitoor profil
  2. Klik på 'Udgifter' og så på 'Ny udgift'
  3. Her skal du først udfylde leverandøren, hvornår du har købt aktivet og fra hvilket land
  4. Nu skal du skrive en beskrivelse af udgiften. Her kan du eks. skrive 'Bil'
  5. Efterfølgende vælger du en kategori til din udgift, og her er det vigtigt, at du vælger en kategori som passer til dit aktiv
  6. Hvis du har valgt en korrekt kategori, vil du nu kunne se, at der står 'Håndter som aktiv' - det skal være slået til
  7. Nu skal du indtaste beløbet, momsen, levetid og scrapværdi. Når det er gjort, kan du klikke på 'Gem'

Ved hjælp af købsværdien og levetiden benytter Debitoor automatisk den mest almindelige form for afskrivning - lineær afskrivning - til at afskrive aktivets værdi.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp