Ordbog
Debitoors Regnskabsordbog
Balanceopgørelse

Balanceopgørelse - Hvad er en balanceopgørelse?

Balanceopgørelsen opgør virksomhedens aktiver og passiver for en bestemt periode. Altså hvad en virksomhed er værd på et givent tidspunkt. Derfor skal et årsregnskab altid indeholde en balanceopgørelse.

Når du laver en balanceopgørelse i Debitoor regnskabsprogram, bliver dine aktiver og passiver automatisk indtastet. Lav balanceopgørelse for din virksomhed med få klik.

Balanceopgørelsen er opdelt i aktiver og passiver, som står på hver sin side i årsregnskabet. Virksomhedens aktiver og passiver skal altid stemme overens.

Aktiver i balanceopgørelsen

Aktiver bliver opdelt i anlægsaktiver, som yderligere er opdelt i materielle anlægsaktiver, immaterielle anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver og omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver hører varebeholdning, tilgodehavender og likvider. Aktiver betegner altså alle værdier, som virksomheden har penge i.

Anlægsaktiver i balanceopgørelsen

Der findes tre forskellige typder af anlægsaktiver, som alle dækker over forskellige ting.

 • Materielle anlægsaktiver kan for eksempel være inventar, maskiner og biler. Altså aktiver, som virksomheden benytter til daglig drift i en periode længere end ét regnskabsår.
 • Immaterielle anlægsaktiver er de ikke-fysiske aktiver, en virksomhed råder over. Eksempler på immaterielle anlægsaktiver er licenser, virksomhedens kunder og værdien på virksomhedens brand.
 • Finansielle anlægsaktiver er alle virksomhedens pengemæssige aktiver, som har høj værdi for virksomheden. Finansielle anlægsaktiver er værdipapirer som aktier og obligationer.

Omsætningsaktiver i balanceopgørelsen

Omsætningsaktiver er aktiver, som virksomheden benytter til den daglige drift, og som virksomheden planlægger at bruge eller videresælge inden for et år. Omsætningsaktiver er inddelt i varebeholdning, tilgodehavende og likvide beholdninger:

 • Virksomhedens varebeholdning består af varer på virksomhedens lager, som virksomheden planlægger at videresælge. Disse varer varierer fra en virksomhed til en anden og afhænger af virksomhedens type og brancheområde.
 • Et tilgodehavende er et pengebeløb, som en kunde skylder virksomheden. Virksomheder kan have tilgodehavende hos leverandører og kunder.
 • Likvider beholdninger kan nemt blive omdannet til kontanter og er typisk fordelt over forskellige konti som kontantbeholdning. Virksomhedens likvider siger noget om virksomhedens betalingsevne.

Passiver i balanceopgørelsen

På den anden side giver passiver et indblik i virksomhedens passiver ved årsafslutning. Passiver giver et overblik over, hvordan virksomheden har finansieret de aktiver, som virksomheden har anskaffet. Med andre ord viser passiver, hvordan virksomheden har fremskaffet penge, og hvad virksomheden skylder.

Derudover indeholder passiver også virksomhedens egenkapital, fremmedkapital, langfristede gældsforpligtelser og kortfristede gældsforpligtelser.

 • Egenkapital er den kapital, som er indskudt af virksomhedens ejer(e) ved virksomhedens etablering. Denne kapital kaldes også den ansvarlige kapital, anpartskapitalen eller den registrerede kapital. Man kan udrege virksomhedens egenkapital ved at trække virksomhedens aktiver fra virksomhedens passiver.

 • Fremmedkapital, også kendt som forpligtelser, er summen af hensatte forpligtelser virksomhedens gældsforpligtelser. Hensatte forpligtelser er gældsforpligtelser, der ikke har en præcis størrelse eller tidspunkt for afvikling. Eksempler på hensatte forpligtelser kan være omstruktureringsforpligtelser, fratrædelsesomkostninger og pension.

 • Langfristede gældsforpligtelser er gældsforpligtelser, hvis betalingsdato er mere end et år efter balancedagen. Langfristede gældsforpligtelser opstår ofte i forbindelse med prioritetslån og etableringslån optaget ved køb af for eksempel maskiner, biler og inventar.

 • Kortfristede gældsforpligtelser forfalder til betaling inden for det kommende regnskabsår. Herunder hører leverandørgæld, gæld til banken og kassekredit

Hvordan opstiller man en balanceopgørelse?

Ifølge Årsregnskabslovens §23 skal en balanceopgørelse opstilles skematisk. Det betyder, at der er specifikke krav til, hvilke betegnelser de forskellige regnskabsposter skal have, og hvilken rækkefølge de skal opstilles i. Nærmere bestemt skal balanceopgørelsens poster angives særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i forvejen.

Du kan opstille din balanceopgørelse efter følgende to former:

 1. Kontoformen er den mest almindelige opstilling, hvori virksomhedens egenkapital fremgår først, efterfulgt af hensatte forpligtelser og gæld.
 2. Beretningsformen er sjældent anvendt, men hvis du foretrækker beretningsformen, skal virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser stå først, dernæst langfristet gæld og egenkapital til sidst.

I Debitoor regnskabsprogram bliver din balanceopgørelse automatisk lavet efter kontoformen. På den måde slipper du for at indtaste værdierne manuelt, og du kan være sikker på, at din balanceopgørelse overholder kravene i Årsregnskabsloven.

Hvordan læser man en balanceopgørelse?

En balanceopgørelse for mindre virksomheder har færre posteringer i forhold til større virksomheder og er derfor lettere at læse. Når du læser din balanceopgørelse, giver det et større indblik i din virksomheds økonomi, hvis du inkluderer rapporter som resultatopgørelse og momsrapport.

Det kan være en fordel at sammenligne en balanceopgørelse for en pågældende periode med balancen fra tidligere perioder, fordi det giver et billede af virksomhedens økonomiske udvikling.

På samme vis kan det også være en fordel at sammenligne ens egen balance med balancen for andre virksomheder inden for samme felt. På den måde kan du få et indblik i, hvordan din virksomhed klarer sig i forhold til konkurrenterne.

Balanceopgørelse i Debitoor

Debitoor er et moderne regnskabsprogram, som gør det nemmere og hurtigere for dig at afstemme dine passiver, aktiver og egenkapital. Derudover bliver din balanceopgørelse automatisk lavet og opdateret, når du indtaster nye posteringer i Debitoor regnskabsprogram.

På den måde slipper du for at bruge oceaner af tid på at gennemgå regneark, og så længe du holder dine tal opdateret, indsamles den relevante information til balanceopgørelsen.

Log in

Debitoor er nu SumUp!

Debitoor-applikationen er lukket ned, men hvis du leder efter et alt-i-én-faktureringsprogram, kan SumUp tilbyde alt, hvad du skal bruge. SumUp er mere end blot et faktureringsprogram. Vi tilbyder en række integrerede værktøjer, der hjælper dig med at drive din virksomhed nemt og effektivt. Begynd at strømline dine fakturaer, betalinger og regnskaber i dag!

Gå til SumUp